Contact Us

Prakasam Krishi Vigyan Kendra

Jayaprakash Nagar,
Jammikunta – 505 122, Dist. Karimnagar.
Telangana State, India.
Ph: 08727-253550
Fax: 08727-254140
e-mail: kvk_karimnagar@rediffmail.com